การเก็บรักษา Storage
1.Keep the grinding wheels from mechanical damages such as shocks, vibrations etc.
   วางหินเจียรให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้หินเจียรถูกกระแทก
2.Wheels must be used by such sequence as first in first out.
  ควรใช้หินเจียรที่เหลืออยู่ให้หมดก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรก้อนใหม่ที่สั่งซื้อมา
3.Wheels must be Stored in a moderate temperature dry place where they are not subject to extreme temperature changes.
  ไม่ควรเก็บหินไว้ที่ๆ อุณหภูมิร้อนหรือชื้นมากเกินไป
4.Wheels should not be stored near oil, Grease or solvents.
  อย่าเก็บหินเจียรใกล้ๆกับสารจำพวกน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น แว๊ก เป็นต้น
5.On a storage rack, bigger wheels must be kept on lower shelf, and smaller wheels must be kept on higher shelf.
  การเก็บหินเจียรบนชั้นวาง หินก้อนใหญ่ให้เก็บอยู่ด้านล่างสุด หินที่ เล็กกว่าให้เก็บบนชั้นที่ถัดขึ้นไป
6.Don't roll, throw grinding wheels.
  ห้ามกลิ้ง โยน หรือทำหินเจียรตกพื้นโดยเด็ดขาด

Warning คำเตือน
grinding wheels Improperly used will cause seriously injury.
การใช้หินเจียรที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง
กลับไป