การใช้งาน Using
1.Wear safety glasses or some type of eye protection and hearing protection.
  สวมเครื่องป้องกันตา เสียง ตลอดจนหน้ากากขณะใช้งาน
2.Adjust dust hood and keep work rest adjusted within 3 mm of wheel face.
  ปรับฝาคลอบฝุ่นและแท่งรองชิ้นงานให้ห่างจากหน้าหิน 3 มม.
3.Dress wheel if out of true.
  ล้างหน้าหินด้วยเฟืองล้างหินเมื่อหินทู่
4.Use only on the face of wheel if it is designed for that purpose.
  หินที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของขอบ ห้ามใช้หน้าหินไปเจียรงานโดยเด็ดขาด
5.Make grinding contact without "bumping" or impact.
  ขณะใช้งาน ห้ามกระแทกหินโดยเด็ดขาด
6.Side pressure on thin straight wheel is dangerous.
  ห้ามกดหน้าหินแรงๆ โดยเด็ดขาด
7.Never force grinding so that motor slows noticeably or work gets hot.
  ห้ามเค้นหินเมื่อมอเตอร์ช้าหรือชิ้นงานร้อนเกินไป
8.Don't jam work into the wheel.
  ห้ามยัดชิ้นงานเข้าใส่หินเจียร
9.Don't grinding material for which the wheel is not designed.
  ห้ามเจียรชิ้นงานชนิดอื่นด้วยหินเจียรที่ไม่ได้ออกแบบมาให้
10.Protect wheel when not in use. Store safely if removed from grinding machine.
  ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาหินเจียรที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือ เมื่อใช้งานเสร็จ ควรนำลงจากเครื่องแล้วเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
11.Stand to one of the wheel for at least a minute before starting to grind.
  เมื่อเปิดเครื่อง ผู้ใช้จะต้องทดสอบหมุนหินเจียรก่อนอย่างน้อย 1 นาทีโดยผู้ใช้จะต้องยืนด้านที่หินไม่ แตกใส่้


กลับไปถัดไป