การติดตั้ง Mounting
1.Inspect carefully for cracks or any marks that look as though the wheel might have been damaged.
  สำรวจกล่องบรรจุหินเจียรต้องไม่มีร่องรอยการกระแทก
2.Test the wheel with a wooden mallet and use the one that it gives a clear ring.
  ตรวจสอบหินเจียรด้วยการเคาะด้วยค้อนไม้และเสียงจะต้องกังวาล
3.Select correct wheel for operation.
  เลือกหินเจียรให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้
4.Be sure that machine speed doesn't exceed the ultimate velocity of wheel.
  ความเร็วรอบหมุนของเครื่องเจียรจะต้องไม่เกิน ความเร็วรอบสูงสุดของหินเจียร
5.Never alter hole in wheel or force wheel on spindle.
  ห้ามแก้ไขรูในหรือพยายามดันแรงๆเพื่อสวมหินเจียรเข้าไปที่เพลา
6.Use clean, recessed, matching flanges at least 1/3 wheel diameter.
  หน้าแปลนประกบหินเจียรจะต้องสะอาด เรียบและนูนออกที่ขอบโดยเส้นผ่าศูนย์ของมันต้องยาวเป็น 1/3 ของหิน
7.Use one clean, smooth blotter on each side of wheel under each flange.
  ระหว่างหินเจียรและหน้าแปลนจะต้องมีแผ่นกั้นที่เรียบและสะอาดอยู่ตรงกลาง
8.Tighten nut only enough to hold wheel firmly.
  ไขน๊อตเพื่อยึดหินเจียรให้แน่นด้วยแรงที่พอเหมาะ
9.Adjust wheel guard before starting wheel.
  จะต้องปิดฝาคลอบให้เรียบร้อยการใช้งาน
10.Hood of grinding wheel must be designed properly.
  ฝาคลอบหินเจียรจะต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม
11.Don't adjust speed of motor without a correct suggestion from manufacturer.
  ห้ามเปลี่ยนแปลงรอบหมุนของมอเตอร์โดย ปราศจากคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ผลิต
 ถัดไป